«

»

Dictionnairesiwwereechung 2018

Dictionnairesiwwereechung 2018

D’Kanner vum Zyklus 4.2 kruten wéi ëmmer zum Ofschloss un hir Schoulzäit zu Käerch vun der Apeck en englesch-däitschen Dictionnaire iwwerrecht.

 

D’APECK wenscht hinne vill Freed an Succès am Lycée!