APECK

Aktivitéiten

De Comité vun der Käercher Elterevereenegung setzt sech an fir d’Schoulkanner aus der Grondschoul an hir Elteren an trefft sech regelméisseg fir en Austausch.

D’Elterevereenegung APECK ass vertrueden an der Schoulkommissioun an am Elterecomité.
Bei dëse Geleeënheeten kenne mir als Elteren eis Meenung soen a Virschléi ënnerbreeden.

Eis ass et wichteg:

  • déi schoulesch Interesse vun all de Kanner an den Elteren ze vertrieden
  • den Dialog mat den Autoritéiten ze förderen a Virschléi ze ënnerbreeden
  • dass d’Elteren sech ënnerteneen austauschen

Mir hun an de leschte Joren Konferenzen zu den Themen Hausaufgaben, Léieren, Internet, Ecran’s, Pubertéit an Erzéiung organiséiert.

Kommt bei eis

Andeems Dir Iech engagéiert, léiert Dir nei Leit kennen, kennt Iech austauschen an Är Iddien abréngen.

Dir kënnt d’Initiativen vun der APECK ënnerstëtzen, andeems Dir 10€ op de Kont vun der Raiffeisebank (CCRALLULL)
(IBAN LU 16 0090 0000 0281 8631) mam Vermierk “Member 2018/2019” iwwerweist.

Dir kennt Iech och op eis Newsletter abonnéieren, an esou regelméisseg Informatiounen vun Aktivitéiten aus den Nopeschgemengen, vun der Fapel oder aus dem Unterrichtsministère automatesch geschéckt kréien.

Eng Rei vun eise Comitésmemberen hun an dene leschte Joeren missten ophaalen, well si keng Kanner méi an der Grondschoul zu Käerch hun.

Fir dass d’Elterevereenegung och an deene nächste Joren ka weiderbestoen, maache mir en dringenden Opruff un all d’Elteren, déi eventuell interesséiert sin am Comité matzeschaffen, sech bei Interessi beim Kamila Drouet-Skubalova (23 65 12 50) oder Frutz Ruppert-Schleich (691 748 950) oder iwert eis Email: mail@apeck.lu bei eis ze mellen.